✓ Kombucha-Abo:20% korting

✓Gratis verzending

✓ Kombucha-Abo:20% korting

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag
Algemene informatie Onderstaande informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de sectie Opmerking over de verantwoordelijke instantie in deze gegevensbeschermingsverklaring. Hoe verzamelen wij uw gegevens Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kan zijn, voor. Bijvoorbeeld gegevens die u invult in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming door onze IT-systemen vastgelegd wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt. Waarvoor gebruiken we uw gegevens Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over gegevensbescherming.enden.

Analysetools en tools van externe providers Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's. Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring..

2. Hosting- en Content Delivery Networks (CDN)
Shopify We hosten onze website op Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna: Shopify). Shopify een tool voor het bouwen en hosten van websites. Wanneer u onze website bezoekt, legt Shopify uw IP-adres vast, evenals informatie over het apparaat dat u gebruikt en uw browser. Met Shopify worden ook bezoekersaantallen, bezoekersbronnen en klantgedrag geanalyseerd en worden gebruikersstatistieken aangemaakt. Wanneer u een aankoop op onze website, Shopify registreert ook uw naam, e-mailadres, aflever- en factuuradres, betalingsgegevens en andere gegevens met betrekking tot de aankoop (bijvoorbeeld telefoonnummer, bedrag van de verkoop, enz.).). Shopify slaat cookies op in uw browser voor de analyse. Details zijn te vinden in het privacybeleid van Shopify: https://www.shopify.de/legal/datenschutz. Shopify wordt gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 lit. f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om onze website zo betrouwbaar mogelijk weer te geven. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.r.

Afsluiten van een orderverwerkingscontract Wij hebben een orderverwerkingscontract afgesloten met Shopify. Dit is een contract dat is vastgelegd in de gegevensbeschermingswet, die ervoor zorgt dat Shopify de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatien
Gegevensbescherming De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring. Bij het gebruik van deze website worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit wordt gedaan. Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:
KOMBUCHERY GmbH
Sybelstrae 7
10629 Berlijn

E-mail: imprint@kombuchery.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet meer van toepassing zijn.

Wettelijke functionaris gegevensbescherming Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld..

M. V. V. Seedorf

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen Onze website bevat tools van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of andere derde landen die niet beveiligd zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar deze derde landen en daar worden verwerkt. Wij willen u erop wijzen dat in deze landen geen gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonsgegevens af te geven aan beveiligingsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingen Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen directe reclame (Art. 21 AVG) INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. NAAR DE RELEVANTE RECHTSGROND WAAROP VERWERKING VEREIST IS, KAN WORDEN VERWEZEN IN DIT PRIVACYBELEID. ALS JE OBJECT, zullen we niet langer PROCESS uw aangedane PERSOONSGEGEVENS TENZIJ wij kunnen bieden dwingende redenen VOOR HET VERWERKEN dat uw belangen KOMT, NEEMT DE RECHTEN BEZWAAR overeenkomstig art. 21 PARA. 1 GDPR). INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET DOEL VAN DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER IN VERBAND MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 (2) AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit In geval van schendingen van de AVG heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende overtreding. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.e.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.t.

SSL- of TLS-codering Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als websitebeheerder stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van http: // naar https: // en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.den.

Versleutelde betalingstransacties op deze website Als er na het sluiten van een betaald contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer voor automatische incasso) te sturen, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking. Betalingstransacties met gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van http: // naar https: // en aan het slotsymbool in uw browserregel. Bij versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.den.

Informatie, verwijdering en correctie U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen: Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de test heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u in plaats van de verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking. Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden verwijderd. Als u bezwaar heeft gemaakt volgens artikel 21 lid 1 AVG, moeten uw en onze belangen worden afgewogen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens alleen worden opgeslagen met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijke algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.n.

Bezwaar tegen reclame-e-mails Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de afdrukplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde reclame- en voorlichtingsmaterialen. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website
Cookies Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert. In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van derden te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten). Cookies hebben verschillende functies. Talloze cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven. Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces (noodzakelijke cookies) of bepaalde functies die u wilt (functionele cookies, bijvoorbeeld voor het winkelwagentje functie) te verstrekken of de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies om het web publiek te meten) op basis van artikel 6 lid 1 lit.f AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt gegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, vindt de opslag van de betreffende cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG); de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser sluit. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt. Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming en indien nodig om uw toestemming vragen.n.

Cookietoestemming met Usercentrics Deze website gebruikt de cookietoestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om deze te documenteren in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, website: https://usercentrics.com/de/ (hierna Usercentrics). Wanneer u onze website betreedt, worden de volgende persoonsgegevens doorgegeven aan Usercentrics: Uw toestemming(en) of de intrekking van uw toestemming(en) Uw IP-adres Informatie over uw browser Informatie over uw apparaat Tijdstip van uw bezoek aan de website Usercentrics slaat ook het een cookie in uw browser om in staat om uw toestemming of de intrekking ervan toe te wijzen. De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden bewaard totdat u ons vraagt deze te verwijderen, de Usercentrics-cookie zelf te verwijderen of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast. Usercentrics wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde technologieën. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, letter c AVG.O.

Orderverwerkingscontract Met Usercentrics hebben wij een orderverwerkingscontract afgesloten. Dit is een contract dat is vastgelegd in de gegevensbeschermingswet, die ervoor zorgt dat Usercentrics de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Cookietoestemming met Consent Manager Provider Onze website gebruikt de cookietoestemmingstechnologie van Consent Manager Provider om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw apparaat en om deze te documenteren in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden, website: https://www.consentmanager.de (hierna Consent Manager Provider genoemd). Wanneer u onze website betreedt, wordt er verbinding gemaakt met de servers van de Consent Manager Provider om uw toestemming en andere verklaringen met betrekking tot het gebruik van cookies te verkrijgen. De Consent Manager Provider slaat vervolgens een cookie op in uw browser om de aan u gegeven toestemming te kunnen toewijzen of in te kunnen trekken. De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons vraagt deze te verwijderen, de cookie van de aanbieder van de toestemmingsbeheerder zelf verwijdert of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast. De Consent Manager Provider wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van cookies. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, letter c AVG.O.

Contract voor orderverwerking We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de aanbieder van de toestemmingsmanager. Dit is een contract dat is vastgelegd in de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de aanbieder van de toestemmingsbeheerder de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG verwerkt.

Serverlogbestanden De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn: Browsertype en browserversie Gebruikt besturingssysteem Referrer-URL Hostnaam van de computer die toegang zoekt Tijdstip van serververzoek IP-adres Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Deze gegevens worden geregistreerd op basis van artikel 6 lid 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website.Hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd..

Contactformulier Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, door ons opgeslagen voor het verwerken van het verzoek en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons verzonden vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) ) als dit werd opgevraagd. De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onaangetast.t.

Aanvragen per e-mail, telefoon of fax Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag, inclusief alle daaruit afgeleide persoonsgegevens (naam, aanvraag), door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de verwerking uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons verzonden vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) ) als dit werd opgevraagd. De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen, blijven onaangetast.t.

Communicatie via WhatsApp Voor de communicatie met onze klanten en andere derden maken wij onder meer gebruik van de WhatsApp instant messaging service. De aanbieder is WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland. Communicatie vindt plaats via end-to-end encryptie (peer-to-peer), waardoor WhatsApp of andere derden geen toegang kunnen krijgen tot de communicatie-inhoud. WhatsApp krijgt echter toegang tot metadata die tijdens het communicatieproces ontstaan (bijvoorbeeld afzender, ontvanger en tijd). We willen er ook op wijzen dat WhatsApp zegt persoonlijke gegevens van zijn gebruikers te delen met het in de VS gevestigde moederbedrijf Facebook. Meer informatie over gegevensverwerking vindt u in het privacybeleid van WhatsApp op: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. WhatsApp wordt gebruikt op basis van ons legitieme belang bij de snelste en meest effectieve communicatie met klanten, geïnteresseerde partijen en andere zakelijke en contractuele partners (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit.f AVG). Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van de toestemming; deze kan te allen tijde worden ingetrokken met ingang van de toekomst. De communicatie-inhoud die tussen en op WhatsApp wordt uitgewisseld, blijft bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onaangetast.t.

Wij gebruiken WhatsApp in de WhatsApp Business variant. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.m.

We hebben onze WhatsApp-accounts zo ingesteld dat deze niet automatisch gegevens synchroniseert met het adresboek op de gebruikte smartphones.

Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten met WhatsApp.

Hubspot CRM We gebruiken Hubspot CRM op deze website. De aanbieder is Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (hierna Hubspot CRM). Hubspot CRM stelt ons onder andere in staat om zowel bestaande en potentiële klanten als klantcontacten te beheren. Met Hilfe van Hubspot CRM zijn we in staat om klantinteracties via e-mail, sociale media of telefoon via verschillende kanalen vast te leggen, te sorteren en te analyseren. De op deze manier verzamelde persoonsgegevens kunnen worden geëvalueerd en gebruikt voor communicatie met potentiële klanten of voor marketingmaatregelen (bijv. nieuwsbriefmailings). Met Hubspot CRM zijn we ook in staat om het gebruikersgedrag van onze contacten op onze website vast te leggen en te analyseren. Hubspot CRM wordt gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer en klantcommunicatie. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Details zijn te vinden in het privacybeleid van Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy . De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield .

Orderverwerkingscontract Met Hubspot CRM hebben wij een orderverwerkingscontract afgesloten. Dit is een contract dat is vastgelegd in de gegevensbeschermingswet, die ervoor zorgt dat Hubspot CRM de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Registratie op deze website U kunt zich op deze website registreren om gebruik te kunnen maken van extra functies op de site. We gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt aangemeld. De verplichte informatie die bij de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie. Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of voor technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze manier te informeren. De gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, worden verwerkt om de door de registratie tot stand gebrachte gebruikersrelatie te implementeren en, indien nodig, om verdere contracten te initiëren (art. 6 lid 1 lit. b AVG). De gegevens die tijdens de registratie worden geregistreerd, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Registratie bij Google In plaats van u direct op deze website te registreren, kunt u zich ook registreren bij Google. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Om u bij Google te registreren, hoeft u alleen maar uw Google-naam en wachtwoord in te voeren. Google zal u identificeren en uw identiteit bevestigen aan onze website. Als u inlogt met Google, kunnen we mogelijk bepaalde informatie op uw account gebruiken om uw profiel bij ons aan te vullen. U bepaalt of en welke informatie dit is in het kader van uw Google-beveiligingsinstellingen, die u hier kunt vinden: https://myaccount.google.com/security en https://myaccount.google.com/permissions. De gegevensverwerking die gepaard gaat met de Google-registratie is gebaseerd op ons legitieme belang om het registratieproces voor onze gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken (art. 6 lid 1 lit. f AVG). Aangezien het gebruik van de registratiefunctie vrijwillig is en de gebruikers zelf kunnen beslissen over de respectieve toegangsopties, zijn er geen tegenstrijdige dwingende rechten van de betrokkenen.h.

Registratie bij Facebook Connect In plaats van u direct op deze website te registreren, kunt u zich ook registreren bij Facebook Connect. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens ook worden overgedragen aan de VS en andere derde landen. Als u besluit om u te registreren bij Facebook Connect en op de knop Inloggen met Facebook / Verbinden met Facebook klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar het Facebook-platform. Daar kunt u inloggen met uw verbruiksgegevens. Hiermee wordt uw Facebook-profiel gekoppeld aan deze website of onze diensten. Deze link geeft ons toegang tot uw gegevens die op Facebook zijn opgeslagen. Dit zijn voornamelijk: Facebook-naam Facebook-profiel en omslagfoto Facebook-omslagfoto E-mailadres opgeslagen op Facebook Facebook-ID Facebook-vriendenlijsten Facebook Likes Verjaardag Geslacht Land Taal Deze gegevens worden gebruikt om uw account in te stellen, te verstrekken en te personaliseren. Registratie bij Facebook Connect en de bijbehorende gegevensverwerkingen zijn gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met Hilfe van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan naar Facebook. De verwerking die Facebook uitvoert na de doorzending valt niet onder de gedeelde verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben zijn vastgelegd in een overeenkomst gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een manier die veilig is volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. Rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de op Facebook verwerkte gegevens kunt u rechtstreeks op Facebook doen gelden. Als u uw rechten als betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php . Zie de gebruiksvoorwaarden van Facebook en het privacybeleid van Facebook voor meer informatie. U vindt deze op: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ en https://de-de.facebook.com/legal/terms/ .erms/.

Reactiefunctie op deze website Voor de reactiefunctie op deze pagina wordt naast je reactie ook informatie over het moment waarop de reactie is aangemaakt, je e-mailadres en, als je niet anoniem plaatst, de door jou gekozen gebruikersnaam opgeslagen ..

Opslag van het IP-adres Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die commentaar schrijven. Aangezien we reacties op deze website niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben we deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in geval van juridische overtredingen zoals beledigingen of propaganda.

Abonneren op reacties Als gebruiker van de site kunt u zich na registratie abonneren op reacties. U ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze functie via een link in de info-e-mails. De gegevens die zijn ingevoerd bij het abonneren op opmerkingen worden in dit geval verwijderd; Als u deze gegevens echter voor andere doeleinden en elders aan ons heeft doorgegeven (bijv. nieuwsbriefabonnement), blijven deze gegevens bij ons.

Bewaartermijn van de opmerkingen De opmerkingen en de bijbehorende gegevens worden opgeslagen en blijven op deze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen moeten worden verwijderd (bijv. aanstootgevende opmerkingen).

Rechtsgrondslag De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Hiervoor is een informele e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

5. Sociale media
Facebook-plug-ins (Like & Share-knop) Op deze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens ook worden overgedragen aan de VS en andere derde landen. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de Like-knop op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/locale=de_DE . Wanneer u deze website bezoekt, wordt er via de plug-in een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat je deze website hebt bezocht met je IP-adres. Als u op de Facebook Like-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation . Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount. De Facebook-plug-ins worden gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 lit.f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met Hilfe van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan naar Facebook. De verwerking die Facebook uitvoert na de doorzending valt niet onder de gedeelde verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben zijn vastgelegd in een overeenkomst gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een manier die veilig is volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. Rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de op Facebook verwerkte gegevens kunt u rechtstreeks op Facebook doen gelden. Als u uw rechten als betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php .cy.php.

Twitter plug-in Op deze website zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Door gebruik te maken van Twitter en de retweet-functie worden de websites die u bezoekt, gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan Twitter. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy. De Twitter-plug-in wordt gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 lit.f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.n.

Instagram Plugin Functies van de Instagram-service zijn geïntegreerd op deze website. Deze functies worden aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram. De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met Hilfe van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan naar Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram na de verzending valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben zijn vastgelegd in een overeenkomst gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de implementatie van de tool op onze website op een manier die veilig is volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- en Instagram-producten. Rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de op Facebook of Instagram verwerkte gegevens kunt u rechtstreeks op Facebook doen gelden. Als u uw rechten als betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 . Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

Tumblr plugin Deze website maakt gebruik van buttons van de dienst Tumblr. De aanbieder is Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, VS. Met deze buttons kun je een bericht of pagina op Tumblr delen of de aanbieder volgen op Tumblr. Als u een van onze websites oproept met de Tumblr-knop, maakt de browser een directe verbinding met de Tumblr-servers. We hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Tumblr verzamelt en verzendt met Hilfe van deze plug-in. Afhankelijk van de huidige status worden het IP-adres van de gebruiker en de URL van de betreffende website verzonden. De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Tumblr op: https://www.tumblr.com/privacy/de .

LinkedIn Plugin Deze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn netwerk. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Telkens wanneer een pagina op deze website wordt geopend die LinkedIn-functies bevat, wordt een verbinding met de LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u deze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de LinkedIn Recommend-knop klikt en bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan deze website aan u en uw gebruikersaccount toewijzen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door LinkedIn. Het gebruik van de LinkedIn plug-in is gebaseerd op artikel 6 lid 1 lit.f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweizlang=de Zie voor meer informatie de privacyverklaring beleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.cy.

XING plugin Deze website maakt gebruik van functies van het XING netwerk. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Elke keer dat u een van onze pagina's bezoekt die XING-functies bevat, wordt er een verbinding met de XING-servers tot stand gebracht. Voor zover ons bekend worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. Er worden met name geen IP-adressen opgeslagen of gebruiksgedrag geëvalueerd. De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van XING op: https://www.xing.com/app/shareop=data_protection..

Pinterest-plug-in Op deze website gebruiken we sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. Wanneer u een pagina oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Pinterest-servers. De plug-in verzendt loggegevens naar de Pinterest-server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres, het adres van de bezochte websites bevatten, die ook Pinterest-functies bevatten, het type en instellingen van de browser, de datum en tijd van de aanvraag, uw gebruik van Pinterest en cookies. De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in het privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/ privacybeleid.

6. Analysetools en advertenties
Google Tag Manager Wij gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De Google Tag Manager is een tool Hilfe we tracking- of statistiekentools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het dient alleen om de tools die erin zijn geïntegreerd te beheren en uit te spelen. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden overgedragen aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten. De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de snelle en gemakkelijke integratie en het beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Google Analytics Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat. Google Analytics maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren (bijvoorbeeld cookies of vingerafdrukken van apparaten). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Deze analysetool wordt gebruikt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. IP-anonimisering We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.t.

Browser plug-in U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptouthl=de. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245hl=de.Orderverwerking Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en wij stellen strenge eisen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics.m.

Demografische kenmerken in Google Analytics Deze website maakt gebruik van de functie demografische kenmerken van Google Analytics om websitebezoekers passende advertenties te kunnen tonen binnen het advertentienetwerk van Google. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk moment via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of de verzameling van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals beschreven in het punt Bezwaar tegen gegevensverzameling.gen.

Google Analytics e-commerce tracking Deze website maakt gebruik van de e-commerce tracking functie van Google Analytics. Met Hilfe van e-commerce tracking kan de websitebeheerder het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om zo hun online marketingcampagnes te verbeteren. Informatie zoals de geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd van het bekijken tot het kopen van een product worden vastgelegd. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat is toegewezen.t.

Bewaartermijn van gegevens door Google opgeslagen op gebruikersniveau en event-niveau die gekoppeld zijn aan cookies, user-ID's (bijv. Gebruikers-ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick cookies, Android-advertentie-ID) worden opgeslagen na 50 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details hierover vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196hl=dee

Hotjar Deze website maakt gebruik van Hotjar. De aanbieder is Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website: https://www.hotjar.com). Hotjar is een tool om uw gebruikersgedrag op deze website te analyseren. Met Hotjar kunnen we onder andere Neem uw muis- en scrollbewegingen en klikken op. Hotjar kan ook bepalen hoe lang je met de muisaanwijzer op een bepaald punt bent gebleven. Op basis van deze informatie maakt Hotjar zogenaamde heatmaps, waarmee kan worden bepaald welke websitegebieden de voorkeur hebben van websitebezoekers. We kunnen ook bepalen hoe lang je op een pagina bent gebleven en wanneer je deze weer hebt verlaten. We kunnen ook bepalen op welk moment je je invoer in een contactformulier hebt geannuleerd (zogenaamde conversietrechters). Daarnaast kan Hotjar worden gebruikt om directe feedback te krijgen van websitebezoekers. Deze functie dient om het webaanbod van de websitebeheerder te verbeteren. Hotjar gebruikt technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren (bijvoorbeeld cookies of het gebruik van device fingerprinting). Deze analysetool wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Hotjar deactiveren Als u de gegevensverzameling door Hotjar wilt deactiveren, klikt u op de volgende link en volgt u daar de instructies: https://www.hotjar.com/opt-out Houd er rekening mee dat het deactiveren van Hotjar voor elke browser of browser moet voor elk eindapparaat apart worden gedaan. Raadpleeg voor meer informatie over Hotjar en de verzamelde gegevens de gegevensbeschermingsverklaring van Hotjar onder de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy

Orderverwerkingscontract We hebben een orderverwerkingscontract afgesloten met Hotjar om de strikte Europese gegevensbeschermingsregels te implementeren.

Google Ads De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden als de gebruiker bepaalde zoektermen invoert op Google (keyword targeting). Daarnaast kunnen op basis van de op Google beschikbare gebruikersgegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses) gerichte advertenties worden getoond (target group targeting). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen ertoe hebben geleid dat onze advertenties werden weergegeven en hoeveel advertenties tot de bijbehorende klikken hebben geleid. Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om zijn serviceproducten zo effectief mogelijk op de markt te brengen. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/./.

Google AdSense (niet gepersonaliseerd) Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het opnemen van advertenties. De aanbieder is Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. We gebruiken Google AdSense in niet-gepersonaliseerde modus. In tegenstelling tot de gepersonaliseerde modus zijn de advertenties dus niet gebaseerd op uw eerdere gebruikersgedrag en wordt er geen gebruikersprofiel voor u aangemaakt. In plaats daarvan wordt bij het selecteren van de advertentie gebruik gemaakt van zogenaamde contextinformatie. De geselecteerde advertenties zijn dan gebaseerd op bijvoorbeeld uw locatie, de inhoud van de website waarop u zich bevindt of uw huidige zoektermen. Meer informatie over de verschillen tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde targeting met Google AdSense vindt u op: https://support.google.com/adsense/answer/9007336. Houd er rekening mee dat cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. apparaatvingerafdrukken) ook kunnen worden gebruikt bij gebruik van Google Adsense in niet-gepersonaliseerde modus. Volgens Google worden deze gebruikt om fraude en misbruik tegen te gaan. AdSense wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om zijn website zo effectief mogelijk op de markt te brengen. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://adssettings.google.com/authenticated. Meer informatie over de advertentietechnologieën van Google vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/ads en https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.vacy/.

Google Remarketing Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijvoorbeeld het klikken op bepaalde producten) om u in bepaalde advertentiedoelgroepen in te delen en u vervolgens geschikte webberichten te tonen wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting). Bovendien kunnen de met Google Remarketing aangemaakte advertentiedoelgroepen worden gekoppeld aan de apparaatoverschrijdende functies van Google. Op deze manier kunnen op uw interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene apparaat (bijv. mobiele telefoon) zijn aangepast, ook op een ander apparaat (bijv. tablet of pc) worden weergegeven. Als u een Google-account heeft, kunt u via de volgende link bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Het gebruik van Google Remarketing is gebaseerd op artikel 6 lid 1 lit.f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om zijn producten zo effectief mogelijk op de markt te brengen. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/adshl=de.de.

Doelgroepvorming met klantvergelijking Voor doelgroepvorming maken wij onder andere gebruik van de klantvergelijking uit Google Remarketing. We dragen bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) van onze klantenlijsten over aan Google. Als de betrokken klanten Google-gebruikers zijn en zijn ingelogd op hun Google-account, krijgen ze passende reclameboodschappen te zien binnen het Google-netwerk (bijvoorbeeld op YouTube, Gmail of in de zoekmachine).

Google Conversion Tracking Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Met Hilfe van Google Conversion Tracking kunnen wij en Google herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. We kunnen bijvoorbeeld evalueren op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. We komen erachter hoeveel gebruikers in totaal op onze advertenties hebben geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie. Het gebruik van Google Conversion Tracking is gebaseerd op artikel 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Meer informatie over Google Conversion Tracking vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Google: https://policies.google.com/privacyhl=de .de.

Google DoubleClick Deze website maakt gebruik van Google DoubleClick-functies. De aanbieder is Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna DoubleClick). DoubleClick wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen in het gehele advertentienetwerk van Google. Met Hilfe van DoubleClick kunnen de advertenties worden afgestemd op de interesses van de betreffende kijker. Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven in de zoekresultaten van Google of in advertentiebanners die zijn gekoppeld aan DoubleClick. Om gebruikers op interesses gebaseerde advertenties te kunnen tonen, moet DoubleClick de betreffende kijker herkennen en de bezochte websites, klikken en andere informatie over gebruikersgedrag kunnen toewijzen. Hiervoor gebruikt DoubleClick cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting). De verzamelde informatie wordt gecombineerd in een pseudoniem gebruikersprofiel om op interesses gebaseerde advertenties aan de betreffende gebruiker te tonen. Google DoubleClick wordt gebruikt in het belang van gerichte reclame. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 lit. .1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Voor meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de advertenties van Google, zie de volgende links: https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com/authenticated .ted.

Facebook Pixel Deze website gebruikt de bezoekersactiepixels van Facebook om de conversie te meten. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens ook worden overgedragen aan de VS en andere derde landen. Op deze manier kan het gedrag van de sitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige advertentiemaatregelen worden geoptimaliseerd. De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Facebook-richtlijnen voor gegevensgebruik. Hierdoor kan Facebook zowel op Facebook-pagina's als buiten Facebook advertenties plaatsen. Als websitebeheerder hebben wij geen invloed op dit gebruik van de gegevens. Het gebruik van Facebook-pixels is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 . Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met Hilfe van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan naar Facebook. De verwerking die Facebook uitvoert na de doorzending valt niet onder de gedeelde verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben zijn vastgelegd in een overeenkomst gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een manier die veilig is volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. Rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de op Facebook verwerkte gegevens kunt u rechtstreeks op Facebook doen gelden. Als u uw rechten als betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook. Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ . U kunt de remarketingfunctie Custom Audiences ook deactiveren in het gedeelte met advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/entry_product=ad_settings_screen . Hiervoor moet je ingelogd zijn op Facebook. Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .t/.

LinkedIn Insight Tag Deze website maakt gebruik van de LinkedIn Insight Tag. Deze dienst wordt aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Gegevensverwerking door LinkedIn Insight Tag Met Hilfe van de LinkedIn Insight Tag ontvangen wij informatie over de bezoekers van onze website. Als een websitebezoeker is geregistreerd bij LinkedIn, kunnen we onder andere de belangrijkste professionele gegevens (bijv. carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, branche en functietitel) van onze websitebezoekers analyseren en zo onze site beter afstemmen op de respectievelijke doelgroepen. Verder kunnen we met Hilfe van LinkedIn Insight Tags meten of bezoekers van onze website een aankoop doen of een andere handeling doen (conversiemeting). De conversiemeting kan ook apparaatoverschrijdend plaatsvinden (bijvoorbeeld van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargeting-functie Hilfe we bezoekers van onze website gerichte advertenties buiten de website kunnen laten zien, waarbij volgens LinkedIn geen identificatie van het advertentie-adres plaatsvindt. LinkedIn zelf registreert ook zogenaamde logbestanden (URL, verwijzende URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden ingekort of (als ze worden gebruikt om LinkedIn-leden op verschillende apparaten te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe ID's van LinkedIn-leden worden na zeven dagen van LinkedIn verwijderd. De overige gepseudonimiseerde gegevens worden dan binnen 180 dagen verwijderd. Als websitebeheerder kunnen we de door LinkedIn verzamelde gegevens niet toewijzen aan specifieke personen. LinkedIn zal de verzamelde persoonlijke gegevens van de websitebezoekers opslaan op zijn servers in de VS en deze gebruiken als onderdeel van zijn eigen reclamemaatregelen. Details zijn te vinden in het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig . Rechtsgrond Het gebruik van LinkedIn Insight is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs . Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag Bezwaar tegen de analyse van gebruiksgedrag en gerichte reclame door LinkedIn onder de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out . Bovendien kunnen leden van LinkedIn het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden in de accountinstellingen regelen. Om het koppelen van gegevens die op onze website zijn verzameld door LinkedIn en uw LinkedIn-account te voorkomen, moet u zich afmelden bij uw LinkedIn-account voordat u onze website bezoekt.

Afsluiten van een orderverwerkingscontract Met LinkedIn hebben wij een orderverwerkingscontract gesloten.

Criteo Deze website maakt gebruik van functies van Criteo. De aanbieder is Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs (hierna Criteo). Criteo wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen binnen het advertentienetwerk van Criteo. Uw interesses worden bepaald op basis van uw eerdere gebruiksgedrag. Daarbij legt Criteo bijvoorbeeld vast welke producten je hebt bekeken, aan het Warenkorb hebt toegevoegd of gekocht. Meer details over de door Criteo geregistreerde gegevens vindt u hier: https://www.criteo.com/de/privacy/how-we-use-your-data/ . Om u op interesses gebaseerde advertenties te kunnen tonen, moeten wij of andere Criteo-partners u kunnen herkennen. Hiervoor wordt een cookie op uw apparaat opgeslagen of wordt een vergelijkbare identifier gebruikt die uw gebruikersgedrag koppelt aan een pseudoniem gebruikersprofiel. Details hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Criteo op: https://www.criteo.com/de/privacy/ . Uw persoonlijke gegevens en de Criteo-cookies die in uw browser zijn opgeslagen, worden maximaal 13 maanden vanaf de datum van verzameling bewaard. Criteo wordt gebruikt in het belang van gerichte reclame. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt 1 punt a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Criteo en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk in de zin van artikel 26 AVG. Tussen Criteo en ons is een overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking gesloten, waarvan Criteo de essentiële inhoud beschrijft onder de volgende link: https://www.criteo.com/de/privacy/how-we-use-your-data/ ./.

Pinterest-tag Op deze website hebben we Pinterest-tags geïntegreerd. De aanbieder is Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. Pinterest-tag wordt gebruikt om bepaalde acties die u uitvoert op onze website vast te leggen. De gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties op onze website of op een andere pagina van het Pinterest-tag-advertentienetwerk te tonen. Hiervoor registreert de Pinterest-tag onder andere. een tag-ID, uw locatie en de verwijzende URL. Daarnaast kunnen campagnespecifieke gegevens zoals bestelwaarde, bestelhoeveelheid, bestelnummer, categorie van het gekochte artikel en videoweergaven worden vastgelegd. Pinterest-Tag gebruikt technologieën die paginaoverschrijdende herkenning van de gebruiker mogelijk maken om het gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of vingerafdrukken van apparaten). Pinterest-tags worden gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 lit.f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij zo effectief mogelijke marketingmaatregelen. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Pinterest is een wereldwijd bedrijf, dus gegevens kunnen ook naar de VS worden overgedragen. Volgens Pinterest is deze gegevensoverdracht gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy. Meer informatie over de Pinterest-tag vind je hier: https://help.pinterest.com/de/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

Contract voor orderverwerking We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de aanbieder van Pinterest-Tag. Dit is een contract vastgelegd door de wet op de gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat Pinterest Tag de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG verwerkt.

7. Nieuwsbrieven en reclame per post
Nieuwsbriefgegevens Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u ermee instemt de nieuwsbrief ontvangen zijn. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden. De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de afmeldlink in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast. De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of na het doel heeft opgehouden te bestaan. We behouden ons het recht voor om e-mailadressen uit onze nieuwsbriefdistributielijst naar eigen goeddunken te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. Nadat u van de nieuwsbriefverzendlijst bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefserviceprovider op een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij de naleving van de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag, op voorwaarde dat uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.en.

MailChimp met uitgeschakelde succesmeting Deze website maakt voor het versturen van nieuwsbrieven gebruik van de diensten van MailChimp. De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS. MailChimp is een dienst waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd. Als u gegevens invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. We hebben de succesmeting bij Mailchimp gedeactiveerd, zodat Mailchimp uw gedrag bij het openen van onze nieuwsbrief niet zal evalueren. Als u niet wilt dat uw gegevens worden overgedragen aan Mailchimp, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. In elk nieuwsbriefbericht voorzien we hiervoor een link. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast. De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Dit heeft geen invloed op gegevens die wij voor andere doeleinden hebben opgeslagen. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses. Nadat u van de nieuwsbriefverzendlijst bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefserviceprovider op een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij de naleving van de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag, op voorwaarde dat uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen. Zie voor meer informatie de bepalingen inzake gegevensbescherming van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Sluiten van een verwerkersovereenkomst Met MailChimp hebben wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten waarin wij MailChimp verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.n.

Afsluiten van een orderverwerkingscontract Met het bedrijf dat wij gebruiken voor het verzenden van reclame per post, hebben wij een orderverwerkingscontract gesloten dat ervoor zorgt dat onze contractpartner uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG verwerkt.

8. Plug-ins en hulpmiddelen
YouTube met uitgebreide gegevensbescherming Deze website bevat video's van YouTube. De exploitant van de website is Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners is echter niet noodzakelijk uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt bijvoorbeeld verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt. Zodra u een YouTube-video start op deze website, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen op je YouTube-account. Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. apparaatvingerafdrukken). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt. gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben. YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun gegevensbeschermingsverklaring op: https://policies.google.com/privacyhl=de.l=de.

Google Web Fonts (lokale hosting) Deze site maakt voor de uniforme weergave van fonts gebruik van zogenaamde webfonts van Google. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers. Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacyhl=de..

Font Awesome (lokale hosting) Deze site maakt gebruik van Font Awesome voor de uniforme weergave van fonts. Font Awesome wordt lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Fonticons, Inc. Meer informatie over Font Awesome vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming voor Font Awesome op: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps Deze site maakt gebruik van de Google Maps kaartenservice. De aanbieder is Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Web Fonts gebruiken om de lettertypen uniform weer te geven. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om teksten en fonts correct weer te geven. Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en om de door ons op de website aangegeven plaatsen gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacyhl=de.de.

Google reCAPTCHA We gebruiken Google reCAPTCHA (hierna reCAPTCHA) op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of gegevens op deze website zijn ingevoerd (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een persoon of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google. De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt. De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google onder de volgende links: https://policies.google.com/privacyhl=de en https://policies.google.com/termshl =de.s?hl=de.

Spotify Op deze website zijn functies van de muziekdienst Spotify geïntegreerd. De aanbieder is Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm in Zweden. Je herkent de Spotify plugins aan het groene logo op deze website. Een overzicht van de Spotify-plug-ins vindt u op: https://developer.spotify.com. Hierdoor kan bij een bezoek aan deze website een directe verbinding tot stand worden gebracht tussen uw browser en de Spotify-server via de plug-in. Spotify ontvangt de informatie dat je deze website hebt bezocht met je IP-adres. Als u op de Spotify-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Spotify-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Spotify-profiel. Hierdoor kan Spotify uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat bij het gebruik van Spotify cookies worden gebruikt door Google Analytics, zodat uw gebruiksgegevens ook bij het gebruik van Spotify aan Google kunnen worden doorgegeven. Google Analytics is een tool van de Google Group voor het analyseren van gebruikersgedrag in de VS. Spotify is als enige verantwoordelijk voor deze integratie. Als websitebeheerder hebben wij geen invloed op deze verwerking. De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een aansprekende akoestische vormgeving van zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Spotify: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/. Als u niet wilt dat Spotify uw bezoek aan deze website kan toewijzen aan uw Spotify-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Spotify-gebruikersaccount.

Zendesk We gebruiken het Zendesk CRM-systeem om vragen van gebruikers te verwerken. De aanbieder is Zendesk, Inc., 1019 Market Street in San Francisco, CA 94103, VS. We gebruiken Zendesk om uw vragen snel en efficiënt te verwerken. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. U kunt alleen vragen verzenden door uw e-mailadres op te geven en zonder uw naam op te geven. De naar ons verzonden berichten blijven bij ons totdat u ons vraagt om ze te verwijderen of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onaangetast. Zendesk heeft Binding Corporate Rules (BCR) goedgekeurd door de Irish Data Protection Agency. Dit zijn bindende interne bedrijfsvoorschriften die de interne doorgifte van bedrijfsgegevens naar derde landen buiten de EU en de EER legitimeren. Details vindt u hier: https://www.zendesk.de/blog/update-privacy-shield-invalidation-european-court-justice/. Als u niet akkoord gaat met onze verwerking van uw verzoek via Zendesk, kunt u ook per e-mail, telefoon of fax met ons communiceren. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Zendesk: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/./.

Zendesk-chatfuncties Op onze website kunt u ons berichten sturen via een chatvenster. De chatfuncties worden geleverd door Zendesk. Als je dit chatvenster gebruikt, slaan we zowel je IP-adres als je chatberichten op. U hoeft uw naam niet in te voeren voor de chat.

Afsluiten van een orderverwerkingsovereenkomst Met Zendesk hebben wij een overeenkomst gesloten waarin wij Zendesk verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

Zapier We hebben Zapier geïntegreerd op deze website. De aanbieder is Zapier Inc., Market St. # 62411, San Francisco, CA 94104-5401, VS (hierna Zapier). Zapier stelt ons in staat om verschillende functionaliteiten, databases en tools aan onze website te koppelen en met elkaar te synchroniseren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om content die wij op onze website publiceren automatisch af te spelen op onze social media kanalen of om content uit marketing- en analysetools te exporteren. Afhankelijk van de functionaliteit kan Zapier ook verschillende persoonsgegevens verzamelen. Het gebruik van Zapier is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om de gebruikte tools zo effectief mogelijk te integreren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://zapier.com/tos.

Orderverwerkingscontract Met Zapier hebben wij een orderverwerkingscontract afgesloten. Dit is een contract dat is vastgelegd in de gegevensbeschermingswet, die ervoor zorgt dat Zapier de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

9. Online marketing en partnerprogramma'se
Amazon-partnerprogramma De beheerders van deze website nemen deel aan het Amazon EU-partnerprogramma. Op deze website integreert Amazon advertenties en links naar de Amazon.de-pagina, waarmee we geld kunnen verdienen door advertentiekosten te vergoeden. Amazon gebruikt hiervoor cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijvoorbeeld device fingerprinting) om de herkomst van de bestellingen te kunnen achterhalen. Hierdoor kan Amazon herkennen dat je op de partnerlink op deze website hebt geklikt. De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de juiste berekening van zijn aangesloten vergoeding. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Meer informatie over het gegevensgebruik door Amazon vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacyie=UTF8&nodeId=3312401.1.

AWIN Als beheerder van deze website nemen wij deel aan het AWIN partnerprogramma. De exploitant van het aangesloten netwerk is AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlijn (hierna: AWIN). Als u op onze website op een advertentie klikt die deelneemt aan het partnerprogramma en vervolgens een transactie doet (bijvoorbeeld een aankoop), ontvangen wij hiervoor een vergoeding van AWIN. Hiervoor is het nodig dat AWIN u kan identificeren en begrijpt dat u via de bij ons geplaatste advertentie het betreffende product bent tegengekomen en de vooraf gedefinieerde transactie heeft gedaan. Hiervoor gebruikt AWIN cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting). De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de juiste berekening van zijn aangesloten vergoeding. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Meer informatie vindt u in de AWIN-verklaring inzake gegevensbescherming op: https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung. Gezamenlijke verantwoordelijkheid volgens artikel 26 AVG Voor de gegevensverwerking in verband met het partnerprogramma zijn wij samen met AWIN en, indien van toepassing, met de adverteerder verantwoordelijk. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben zijn vastgelegd in een overeenkomst gezamenlijke verwerking. Volgens deze overeenkomst kunt u als betrokkene uw zorgen richten aan een verantwoordelijke. De eerst geadresseerde verantwoordelijke zal uw verzoek beantwoorden. Elke verantwoordelijke beschikt onafhankelijk over gegevensbeschermingsinformatie volgens artikel 13, 14 en 26 AVG en neemt de nodige maatregelen om persoonsgegevens te beschermen en om te voldoen aan de andere AVG-regelgeving in zijn bedrijf. Het contract voor gezamenlijke verwerking is te vinden in de algemene voorwaarden van AWIN onder de volgende link: https://s3.amazonaws.com/docs.awin.com/Legal/Publisher+terms+and+conditions+2019+DE.pdf .f.

10. e-commerce- en betalingsprovidersr
Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens) Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoudsontwerp of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, punt b AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen uit te voeren. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of te factureren. De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor webshops, dealers en verzending van goederen Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat is belast met de levering van de goederen of de kredietinstelling opdracht gegeven voor de verwerking van betalingen. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet of alleen plaats als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 (1) (b) AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen uit te voeren..

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor diensten en digitale inhoud Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor de verwerking van betalingen. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet of alleen plaats als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 (1) (b) AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen uit te voeren..

Betaaldiensten Wij integreren betaaldiensten van derde partijen op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) door de betalingsdienstaanbieder verwerkt ten behoeve van de betalingsverwerking. Op deze transacties zijn de respectievelijke contract- en gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende aanbieder van toepassing. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 lit. b AVG (contractverwerking) en in het belang van een soepel, gemakkelijk en veilig betalingsproces (art. 6 lid 1 lid f AVG). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, is artikel 6 (1) (a) AVG de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; Toestemmingen kunnen te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken. Wij maken op deze website gebruik van de volgende betalingsdiensten / betalingsdienstaanbieders: PayPal De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna PayPal). De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full. Details vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.l.

Apple Pay De betalingsdienstaanbieder is Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, VS. U vindt het privacybeleid van Apple op: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay-provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De privacyverklaring van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy.

Stripe De aanbieder voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna Stripe). De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy en https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation. Details hierover kunt u lezen in de gegevensbeschermingsverklaring van Stripe onder de volgende link: https://stripe.com/de/privacy.y.

Klarna-aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna). Klarna biedt verschillende betalingsopties (bijvoorbeeld aankoop op afbetaling). Als je besluit om met Klarna (Klarna checkout-oplossing) te betalen, verzamelt Klarna verschillende persoonsgegevens van je. Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. Details over het gebruik van Klarna-cookies zijn te vinden via de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf. Details hierover kunt u lezen in Klarna's privacyverklaring onder de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/./.

Paydirekt De aanbieder van deze betalingsdienst is Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna Paydirekt genoemd). Als je met Paydirekt betaalt, verzamelt Paydirekt verschillende transactiegegevens en stuurt deze door naar de bank waarbij je bij Paydirekt staat geregistreerd. Naast de gegevens die nodig zijn voor de betaling, kan Paydirekt aanvullende gegevens verzamelen, zoals: B. Afleveradres of losse artikelen in de Warenkorb. Paydirekt authenticeert vervolgens de transactie met Hilfe van de authenticatieprocedure die voor dit doel bij de bank is opgeslagen. Het te betalen bedrag wordt dan van uw rekening naar onze rekening overgemaakt. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw accountgegevens. Details over betaling met Paydirekt zijn te vinden in de algemene voorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming van Paydirekt op: https://www.paydirekt.de/agb/index.html .l.

Sofortüberweisung De aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna Sofort GmbH). Met Hilfe van de Sofortüberweisung-procedure ontvangen we een realtime betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we direct aan onze verplichtingen beginnen. Als je hebt gekozen voor de Sofortüberweisung-betaalmethode, stuur dan de pincode en een geldige TAN naar Sofort GmbH, die kan worden gebruikt om in te loggen op je online bankrekening. Sofort GmbH controleert automatisch uw rekeningsaldo na het inloggen en voert de overdracht naar ons uit met Hilfe van de door u verzonden TAN. Hij stuurt ons dan direct een transactiebevestiging. Na het inloggen worden uw verkopen, de kredietlimiet van de roodstand en het bestaan van andere rekeningen en hun voorraden automatisch gecontroleerd. Naast de PIN en TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan Sofort GmbH. Uw persoonsgegevens zijn uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en eventuele andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen. Details over betaling met onmiddellijke overschrijving vindt u via de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/ .ofort/.

Amazon Pay De aanbieder van deze betalingsdienst is Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Details over de omgang met uw gegevens vindt u in het privacybeleid van Amazon Pay onder de volgende link: https://pay.amazon.de/help/201212490ld=APDELPADirect..

Mollie De aanbieder van deze betaaldienst is Mollie BV, Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Nederland (hierna te noemen Mollie). Met Hilfe van Mollie kunnen we verschillende betaalmethoden integreren op onze website. Details zijn te vinden in het privacybeleid van Mollie: https://www.mollie.com/de/privacy .y.

PayOne De aanbieder van deze betalingsdienst is PAYONE GmbH, Lyoner Strasse 9, 60528 Frankfurt am Main (hierna PayOne genoemd). Details zijn te vinden in het privacybeleid van PayOne: https://www.payone.com/DE-de/datenschutz.z.

11. Eigen diensten
Omgang met gegevens van sollicitanten Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die tijdens het sollicitatieproces zijn verzameld. Wij verzekeren u dat uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. Omvang en doel van de gegevensverzameling Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw gerelateerde persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van sollicitatiegesprekken, enz.), voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing over de oprichting van een arbeidsverhouding is vereist. De wettelijke basis hiervoor is 26 BDSG-nieuw volgens het Duitse recht (aangaan van een arbeidsrelatie), artikel 6 lid 1 lit. b AVG (initiatie algemeen contract) en, als u uw toestemming hebt gegeven, artikel 6 lid 1 lit. a AVG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan personen binnen ons bedrijf die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie. Als de sollicitatie succesvol is, worden de gegevens die u indient, opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van 26 BDSG-nieuw en artikel 6 lid 1 letter b AVG met het oog op de uitvoering van de arbeidsrelatie. Bewaartermijn van gegevens Als wij u geen baan kunnen aanbieden, als u een baanaanbieding afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens op te slaan op basis van onze legitieme belangen (Art. 6 lid 1 lit . f GDPR) om bij ons bewaard gedurende 6 maanden na afloop van het toepassingsproces (afwijzing of intrekking van de aanvraag). De gegevens worden dan verwijderd en de fysieke aanvraagdocumenten vernietigd. De opslag dient met name voor bewijsdoeleinden in het geval van een juridisch geschil. Als het duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nodig zijn (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), worden ze alleen verwijderd als het doel voor verdere opslag niet langer van toepassing is. Langere opslag kan ook plaatsvinden als u uw toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 lit. a AVG) of als wettelijke bewaarplichten verwijdering verhinderen.hen.

Toelating tot de sollicitantenpool Als we je geen jobaanbieding doen, kun je misschien lid worden van onze sollicitantenpool. Bij toelating worden alle documenten en gegevens uit de sollicitatie overgedragen aan de sollicitantenpool om bij passende vacatures contact met je op te nemen. De opname in de kandidatenpool vindt uitsluitend plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). Het geven van uw toestemming is vrijwillig en heeft geen verband met het huidige aanvraagproces. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dit geval worden de gegevens onherroepelijk verwijderd uit de sollicitantenpool, op voorwaarde dat er geen wettelijke redenen zijn voor bewaring. De gegevens uit de sollicitantenpool worden uiterlijk twee jaar na het geven van de toestemming onherroepelijk verwijderd.