✓ Kombucha-Abo:20% korting

✓Gratis verzending

✓ Kombucha-Abo:20% korting

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van KOMBUCHERY GmbH voor theedranken en accessoires en aanvullende producten die in verband met deze producten worden aangeboden.

§ 1 Algemeen, toepassingsgebied


1. De volgende algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen KOMBUCHERY GmbH, Sybelstraße 7, 10629 Berlijn (hierna"KOMBUCHERY") en de klant in de versie die geldig is op het moment van de bestelling voor bestellingen door de klant in de online winkel op www.kombuchery.de en bij Amazon. Ze gelden voor alle leveringen binnen de Bondsrepubliek Duitsland.

2."Consument"in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven (§ 13 BGB).

§ 2 Contractafsluiting

1. De presentatie van de producten in de onlineshop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende onlinecatalogus.

2. De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de KOMBUCHERY online shop. Na het invoeren van zijn persoonlijke gegevens plaatst de klant een juridisch bindende bestelling voor de goederen in het Warenkorb door op de knop"Nu kopen"te klikken.

3. Als de klant kiest voor de regelmatige levering van goederen van KOMBUCHERY in het bestelproces met het door de klant gekozen interval (bijv. wekelijkse of maandelijkse levering), doet de klant een juridisch bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten door te klikken op de"Koop nu"button reguliere levering van het betreffende product/goederen. De levering van de geselecteerde goederen/goederen door KOMBUCHERY vindt regelmatig plaats met het door de klant gekozen interval (bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks). Het contract loopt voor onbepaalde tijd. De klant kan de overeenkomst tot de dag voor de eerstvolgende geplande levering tenminste in tekstvorm conform § 126 b BGB (bijv. per post of e-mail naar imprint@kombuchery.de) met ingang van de eerstvolgende levering na de interval geselecteerd door de klant annuleren. Vanaf de dag van de eerstvolgende geplande reguliere levering kan de annulering alleen plaatsvinden voor de volgende levering. KOMBUCHERY kan het contract ook op elk moment beëindigen met ingang van de eerstvolgende levering na het door de klant gekozen interval. De klant kan ook de levering voor een bepaalde periode onderbreken of pauzeren of het geselecteerde leveringsinterval wijzigen (bijvoorbeeld verandering van wekelijkse levering naar maandelijkse levering). Als de klant de PayPal-betaalmethode heeft gekozen, kan hij ook de reguliere betaling aan KOMBUCHERY in zijn PayPal-rekening pauzeren of annuleren, met dezelfde contractuele effecten als hierboven vermeld.

4. KOMBUCHERY bevestigt de ontvangst van het aanbod van de klant onverwijld langs elektronische weg (per e-mail). Deze bevestiging van ontvangst van de bestelling houdt nog geen aanvaarding van het contractaanbod in. KOMBUCHERY kan het aanbod van de klant accepteren door middel van een schriftelijke (brief) of elektronisch verzonden (e-mail) orderbevestiging of door de goederen binnen vijf dagen te leveren.

5. Alvorens de bindende bestelling in te dienen, kan de klant alle invoer continu corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties. Bovendien worden alle ingevoerde gegevens opnieuw weergegeven in een bevestigingsvenster voordat de bestelling bindend wordt verzonden en kunnen ze worden gecorrigeerd door terug te gaan naar eerdere stappen in het bestelproces en de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties te gebruiken.

6. De contracttaal is Duits. De tekst van de overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden, wordt conform de wettelijke bepalingen aan de klant beschikbaar gesteld; wij bewaren deze na het sluiten van de overeenkomst niet.

§ 3 Prijzen, Betaling

1. De aangegeven productprijzen zijn eindprijzen, dwz ze zijn inclusief alle prijscomponenten, inclusief de wettelijke Duitse omzetbelasting. Extra bezorg- en verzendkosten worden apart vermeld in het bestelproces voordat de bestelling wordt afgerond.

2. De klant kan betalen met creditcard, PayPal, bankoverschrijving, automatische overschrijving, automatische incasso of op rekening. KOMBUCHERY behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalmethoden uit te sluiten of niet aan te bieden zonder verdere rechtvaardiging. KOMBUCHERY verwerkt alle betalingen via externe betalingsdienstaanbieders. Deze omvatten met name, maar zijn niet beperkt tot, Stripe, Paypal/Braintree en Klarna.

3. In het geval van een overeenkomst voor de regelmatige levering van goederen van KOMBUCHERY (regelmatige levering) in overeenstemming met sectie 2 nr. 3 van deze algemene voorwaarden, vindt de afschrijving herhaaldelijk plaats op het geselecteerde leveringsinterval met behulp van de geselecteerde betalingsmethode door de klant, zolang de klant het contract niet opzegt of het contract gepauzeerd heeft. De klant dient ervoor te zorgen dat de rekening voldoende gedekt is.

4. Om u de betalingsopties van Klarna te kunnen aanbieden (bijv. direct, aankoop op rekening), zullen wij persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, aan Klarna doorgeven. Op deze manier kan Klarna beoordelen of je gebruik kunt maken van de via Klarna aangeboden betaalmogelijkheden en de betaalmogelijkheden aanpassen aan jouw wensen. Algemene informatie over Klarna vind je hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Klarna.

5. In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsopties aan. Betaling geschiedt in elk geval aan Klarna:

Per direct:Beschikbaar in Duitsland en Oostenrijk. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.

Aankoop op rekening:Verkrijgbaar in Duitsland en Oostenrijk. Je hebt 14 dagen na verzending van de orderbevestiging om de factuur aan Klarna te betalen.

Het gebruik van de betaalmethoden factuur, aankoop op afbetaling en automatische incasso vereist een positieve kredietcontrole. In dit verband geven we uw gegevens door aan Klarna ten behoeve van adres- en kredietwaardigheidscontroles als onderdeel van de aankoopinitiatie en de verwerking van het koopcontract. Begrijp alsjeblieft dat we je alleen die betalingsmethoden kunnen aanbieden die op basis van de resultaten van de kredietcontrole zijn toegestaan. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vind je hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Klarna.

§ 4 Levering, aanvaarding van goederen

1. De levering vindt plaats door verzending van het aankoopobject naar het door de klant elektronisch opgegeven adres.

2. De levering vindt pas plaats na ontvangst van de betaling van het totale bedrag op de rekening vermeld onder § 3 nr. 3 of in het geval van creditnota's in de zin van § 2 nr. 4 en nr. 5 van deze algemene voorwaarden en Conditie.

3. De dag van verzending/levering kan vertraging oplopen vanwege wettelijke of regionale feestdagen. Om een snelle levering van gekoelde producten te garanderen, moet de klant rekening houden met regionale feestdagen door de verzenddag in het bestelproces op te geven. Vanwege de bederfelijkheid van de gekoelde producten vragen wij u ervoor te zorgen dat het pakket bij de eerste levering wordt geaccepteerd. Indien deze persoonlijke acceptatie niet mogelijk is, kan bij de bestelling een ander afleveradres worden opgegeven of kan een afleverautorisatie worden gegeven aan DHL.

§ 5 Herroepingsrecht

KOMBUCHERY heeft het recht om het contract met de klant onmiddellijk te ontbinden indien KOMBUCHERY niet, niet op tijd of in slechte kwaliteit (grondstofgebreken) wordt geleverd door zijn eigen leveranciers, ondanks het sluiten van een congruente afdekkingstransactie. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien KOMBUCHERY verantwoordelijk is voor de niet-levering, te late levering of gebrekkige levering. KOMBUCHERY verbindt zich ertoe de klant onmiddellijk te informeren over de niet-beschikbaarheid van de dienst. Reeds ingeruilde diensten, in het bijzonder een reeds door de klant betaalde totaalprijs, worden onmiddellijk terugbetaald.

§6 Garantie

KOMBUCHERY is aansprakelijk voor gebreken volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 ev BGB.

§ 7 Aansprakelijkheid

1. KOMBUCHERY is aansprakelijk in het geval van schade aan de klant (a) als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid veroorzaakt door plichtsverzuim door KOMBUCHERY of een van haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, (b) onder de Productaansprakelijkheid Handelen, vanaf de overname een garantie of als gevolg van frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, (c) als KOMBUCHERY of haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten de schade opzettelijk of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt, en/of (d) als de schade werd veroorzaakt door de schending van een verplichting van KOMBUCHERY, waarvan de nakoming een zo goed mogelijke uitvoering van het contract vereist en waarop het lid regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen (kardinale verplichting).

2. KOMBUCHERY is aansprakelijk in de gevallen van lid 1, letters (a), (b) en/of (c) zonder beperking. Voor het overige is de schade beperkt tot de voorzienbare, contracttypische schade.

3. In andere gevallen dan genoemd in lid 1 is de aansprakelijkheid van KOMBUCHERY uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond.

4. De aansprakelijkheidsregelingen in de bovenstaande leden zijn ook van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en plaatsvervangende agenten van KOMBUCHERY.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van KOMBUCHERY totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Sectie 9 Compensatie

De klant heeft alleen recht op verrekening als de vordering tot verrekening rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwist is.

Dit verrekeningsverbod geldt niet voor vorderingen uit een retourplicht, in het bijzonder vorderingen op grond van een herroeping.

§ 10 Herroepingsrecht voor consumenten, SEPA chargeback

Let op onderstaande informatie over het herroepingsrecht voor consumenten. Wij verzoeken u gekoelde goederen in de originele doos naar ons terug te sturen. Een retourzending in een andere verpakking doet echter geen afbreuk aan de werking van de herroeping of de daaraan verbonden rechten.

LET OP:Een SEPA-terugboeking van uw internetbankieren veroorzaakt onnodige kosten en is geen afdoende herroeping. Gebruik gewoon de normale annuleringsoptie - we zullen het geld zo snel mogelijk terugbetalen. In het geval van de SEPA-chargeback bent u verplicht de gemaakte kosten aan ons te vergoeden.

§ 11 Gegevensbescherming

Voor gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze informatie over gegevensbescherming.

§ 12 Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

KOMBUCHERY behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen met een opzegtermijn van ten minste zes (6) weken voordat deze van kracht worden.

KOMBUCHERY zal de betreffende wijziging per e-mail aankondigen. Tegelijkertijd wijzen wij u er uitdrukkelijk op dat de betreffende wijziging onderdeel wordt van het contract tussen u en KOMBUCHERY als u niet binnen een termijn van zes (6) weken na kennisgeving van de wijziging bezwaar maakt tegen deze wijziging. Als u bezwaar maakt, blijven de algemene voorwaarden ongewijzigd van toepassing. Volgens § 2 paragraaf 3 hebben wij echter het recht om het contract te beëindigen met ingang van de eerstvolgende levering volgens het door de klant gekozen interval. Als u niet binnen zes (6) weken na de desbetreffende kennisgeving per e-mail aan imprint@kombuchery.de bezwaar maakt tegen de wijzigingen, worden de wijzigingen in de algemene voorwaarden geacht te zijn goedgekeurd. KOMBUCHERY moet u uitdrukkelijk informeren over de mogelijkheid van bezwaar en het belang van de termijn.

§ 13 Slotbepalingen

1. Met uitsluiting van het VN-koopverdrag is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

2. Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de vestigingsplaats van KOMBUCHERY. Hetzelfde geldt als de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als zijn woon- of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft onaangetast.